รู้หรือไม่ อะไรคือ บทบาท อสม. ในยุคใหม่ ?

นางสกุล พาขุนทด อสม. ดีเด่นสาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัดนครราชสีมา อสม. จากตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก ถ่ายภาพร่วมกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หลังรับรางวัล

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 ที่อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมงานเชิดชูเกียรติ อสม. เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม 2554 โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการบริหารชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมทั้งอสม.ดีเด่นระดับชาติตั้งแต่ปี 2540 – 2552 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ภาคต่างๆ ร่วมงาน 4,000 คน

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมงานเชิดชูเกียรติ อสม. เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม 2554

ในการนี้ มีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ฯ ชั้นเหรียญทอง และเหรียญเงิน จากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่อสม.ดีเด่น และรางวัลอสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2554

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ฯ ชั้นเหรียญทอง และเหรียญเงิน จากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่อสม.ดีเด่น และรางวัลอสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2554

โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลแหวนทองคำเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณแก่อสม.ดีเด่นระดับชาติ จำนวน 11 สาขา ดังนี้

นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลแหวนทองคำเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณแก่อสม.ดีเด่นระดับชาติ จำนวน 11 สาขา

1.สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ นายประสิทธิ์ แจ้งใจ จ.นครศรีธรรมราช
2.สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ นางเกษฐินี โพซสาลี จ.ตรัง
3.สาขาสุขภาพจิตชุมชน ได้แก่ นางสุนันทา สมุทรสารัญ จ.สตูล
4.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้แก่ นายสมนึก อ่วมจำรัส จ.สมุทรสงคราม
5.สาขาการบริการสุขภาพในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนได้แก่ นางประพิณพร อรบุตร จ.ยโสธร
6.สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้แก่ นางกัลยา จันทร์งาม จ.ยโสธร
7.สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ได้แก่ นายสมยา รัตนพลธี จ.อุดรธานี
8.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน ได้แก่ นางประดับ เพชรแก้ว จ.พังงา
9.สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ นางสมจิต ชัยอภิชฌา จ.ราชบุรี
10.สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ได้แก่ นายเรืองวิทย์ ศรีสุวรรณ จ.สงขลา
11.สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว ได้แก่ นางทองจันทร์ แก่นจำปา จ.ร้อยเอ็ด
และ สาขาการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ 4 รางวัล ได้แก่นางไซพูดิง กาโน จ.ปัตตานี นางสมจิต ยอดยิ่ง จ.ยะลา นางวรรณา สังข์เวช จ.สงขลา นางณัฐกานต์ เตะละ จ.นราธิวาส และอสม. กรุงเทพมหานครดีเด่น ได้แก่ นางฐิติกานต์ เอี่ยมสุขนันท์
ทั้งนี้ ยังมีพิธีมอบ แหวนเชิดชูเกียรติ โล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้อสม.ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคถึงระดับจังหวัดทั่วประเทศ รวม 870 คน ประกอบด้วย ระดับภาค 33คน ระดับเขต 154คน ระดับจังหวัด 627คน และดีเด่นในเขตกทม. 10 คน รวมทั้งอสม.ดีเด่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3คน (รวมทั้ง นางสกุล พาขุนทด อสม. ดีเด่นสาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัดนครราชสีมา อสม. จากตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก ด้วย)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้นโยบายแก่ อสม.

ในงานนี้นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์รณรงค์วันอสม.แห่งชาติ ภายใต้ชื่องาน “อสม.มีวินัย รวมใจใส่หมวกกันน๊อค” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยจะให้ อสม.ที่มีกว่า 1 ล้านคน สวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นตัวอย่างประชาชน และป้องกันการเสียชีวิตอุบัติเหตุจราจรตามนโยบายรัฐบาลเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป โดยให้ อสม. มีบทบาทดีงนี้
๑. อสม.เป็นแบบอย่างในการสวมหมวกกันน็อคเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์
๒. อสม.รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการใช้หมวกกันน็อคและการป้องกันอุบัติภัย
๓. อสม.รวมพลจัดเวทีวิชาการ หรือสัมมนาในเรื่องแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน
อสม.วางแผนในการจัดกําลัง หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อสม.มีวินัย รวมใจใส่หมวกกันน๊อค

สำหรับบทบาทการทำงานของอสม.ในปี 2554 จะเน้นการทำงานเชิงรุก 7 เรื่อง ได้แก่
1.การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค
2.เยี่ยมดูแลหญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด – 5 ปี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน
3.เป็นแกนนำจัดทำแผนด้านสาธารณสุขรองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการโดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา
4.เป็นทูตไอโอดีน ดูแลให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้รับไอโอดีนครบถ้วน และให้ความรู้ประชาชนในหมู่บ้านในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน
5.เป็นแกนนำกำหนดมาตรการสังคมเพื่อลดโรคเช่น บุหรี่ เหล้า
6.เป็นแกนนำในการทำแผนสุขภาพตำบลเพื่อลด 5 โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาต
7.ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

อสม. ยุคใหม่

และที่สำคัญที่สุด ในปี 2554 นี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกระดับให้ อสม. ทุกคน เป็น อสม. ยุคใหม่ ที่แตกต่างจากเดิม โดยมีจุดเน้นที่แตกต่าง สำคัญ 4 ประการคือ
1. ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก มุ่งส่งเสริมบทบาท อสม. ให้ปฏิบัติหน้าที่เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง
2. สร้างระบบความร่วมมือ เน้นการทำงานเป็นทีมร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน โดยใช้แผนสุขภาพตำบลในการแก้ไขปัญหา ผ่านเวทีชุมชนหรือทำข้อตกลงในการจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกัน
3. พัฒนาบทบาทประชาชน องค์กร อสม. เป็นแกนนำหลักในการจัดทำแผนสุขภาพตำบล และขับเคลื่อนร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน และดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
4. สร้างมาตรการทางสังคม มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชน ในเรื่องการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

นางสกุล พาขุนทด อสม. ดีเด่นสาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัดนครราชสีมา อสม. จากตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก ถ่ายภาพร่วมกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หลังรับรางวัล

30 กว่าปีที่ผ่านมา อสม. เป็นองค์กรภาคประชาชน ที่ประสบความสำเร็จที่สุด ของประเทศไทย วันนี้ อสม. พัฒนาไปไกล เป็นกำลังสำคัญของชุมชน ในการดูแลสุขภาพ อย่างเต็มภาคภูมิในความเป็น “จิตอาสา” ผลงานในอดีตที่ผ่านมา สำคัญๆ มากล้นเหลือคณา วัน อสม. แห่งชาติเวียนผ่านมาอีกปี ผมจึงอยากบอกว่า เราโชคดีที่ประเทศไทยมี อสม. ขอบคุณ อสม. ทุกคนครับ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.esanphc.net/rtc/news540322.php
ศึกษาคู่มือ อสม. ยุคใหม่ได้ที่ http://docs.google.com/viewer?url=http://phc.moph.go.th/www_hss/data_center/ifm_mod/nw/NewOSM-1.pdf
ด้วยความปรารถนาดีจาก นายบัณฑิต เกียรติจตุรงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ด้านวิชาการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *