Category Archives: สสอ.หนองบุญมาก

พี่น้องสาธารณสุข หนองบุญมาก ร่วมใจ ส่งผู้ช่วย บัณฑิต เกียรติจตุรงค์ …. ลาที มิใช่ลาก่อน จากกันวันนี้ พบกันใหม่ในวันหน้า … ขอให้โชคดี

พี่น้อง ชาวสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมใจส่ง ผู้ช่วยบัณฑิต เกียรติจตุรงค์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการแห่งใหม่ สสอ.ปักธงชัย ลาที มิใช่ลาก่อน จากกันวันนี้ พบกันใหม่ในวันหน้า … ขอให้โชคดี

Posted in สสอ.หนองบุญมาก | Leave a comment

ชาวสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ยินดีต้อนรับ นายสุรวิชญ์ ศรีภักดี สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมากคนใหม่ ด้วยความยินดี

นายสุรวิชญ์ ศรีภักดี สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก พบปะพูดคุยกับ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและ ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้ที่สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก

Posted in สสอ.หนองบุญมาก | Leave a comment

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก” และ “ผอ.รพ.สต.หัวทำนบ”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก.

Posted in สสอ.หนองบุญมาก, สอ.หัวทำนบ | Leave a comment

นายอำเภอหนองบุญมาก และ สจ.ชาญ เขียวแก้ว มอบทรายอะเบท…

วันที่ 15 กันยายน 2554  เวลา 14.00 น. นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก , นายชาญ เขียวแก้ว ส.อบจ.อำเภอหนองบุญมาก และ ด.ต. พิสัยสิทธิ์ บุ้มกระโทก ทนายความ … ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบทรายอะเบท เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก … โดยมี นายวิเชียร แป้นปลัด ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก (ฝ่ายบริหาร) และคณะ เป็นผู้รับมอบ.  

Posted in สสอ.หนองบุญมาก, อำเภอหนองบุญมาก | Tagged | Leave a comment

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการควบคุมโรคไข้เลือดออก ระยะระบาด

วันที่ 24 มิถุนายน 2554 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้จัดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอหนองบุญมาก ปี 2554 ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก

Posted in สสอ.หนองบุญมาก | Tagged , , , , , | Leave a comment

การประชุม คบสอ. หนองบุญมาก เดือน มิถุนายน 2554

วันที่ 22 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขระดับอำเภอ (คบสอ.) หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2554 ขึ้น ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมบริหาร โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายประเสริฐทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก รองประธาน คบสอ. เป็นประธานในการประชุม

Posted in คบสอ.หนองบุญมาก, รพ.หนองบุญมาก, สสอ.หนองบุญมาก | Tagged , | Leave a comment

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ถนนสีขาว ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก

วันที่ 20 มิถุนายน 2554 รพ.สต. ลุงเขว้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า และภาคีเครือข่าย ด้านการสาธารณสุข ตำบลลุงเขว้า ได้พิธีเปิดโครงการรณรงค์ถนนสีขาว ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก ขึ้น โดยมีนายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับ คุณเอื้มพร พูลผล ตัวแทนท่านนายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธาน

Posted in สสอ.หนองบุญมาก, สอ.ลุงเขว้า | Tagged , , , | Leave a comment

คลื่นมหาชน ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำสถิติสูงสุด ของอำเภอหนองบุญมาก

วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โดยการประสานงานของ กิ่งกาชาดอำเภอหนองบุญมาก ได้ออกบริการรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่ ณ อำเภอหนองบุญมาก โดยมี นางเอื้มพร พูลผล นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองบุญมาก อำนวยการให้บริการ ซึ่งได้รับแรงศรัทรา ตอบรับจากชาวอำเภอหนองบุญมาก อย่างล้นหลาม มียอดผู้บริจาคโลหิตถึง 321 คน เป็นสถิติสูงสุดของอำเภอ

Posted in สสอ.หนองบุญมาก, อำเภอหนองบุญมาก | Tagged | Leave a comment

การประชุม War Room ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหัวแรต

วันที่ 15 มิถุนายน 2554 นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในการประชุม War Room ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหัวแรต ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก โดยมีนายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมเสนอแนวทางและกลวิธี ยับยั้งการระบาดของโรคด้วย ยุธศาสตร์ 0-3-7 และ กลยุทธ์ธงสามสี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก โรงพยาบาลหนองบุญมาก เจ้าของพื้นที่ ซึ่งได้ส่ง คุณเพ็ญพิตรา อุทาน หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และแพทย์หญิง ศิริลักษณ์ วัฒนะ เข้าร่วมเวที โดยได้รับการสนับสนุนในทุกช่องทาง จาก นายกพสุธร ลภาพงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ในการระดมสรรพกำลัง ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้

Posted in รพ.หนองบุญมาก, สสอ.หนองบุญมาก, สอ.บุกระโทก | Tagged , , | Leave a comment

ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ และคิดถึงผู้จากไป ด้วยยินดี

วันที่ 7 มิถุนายน 2554 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้จัดงานเลี้ยงส่งเลี้ยงรับประทับใจ ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่ นางสาวณัฐชานันท์ ป้อมโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้ย้ายไปช่วยราชการที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อันเป็นภูมิลำเนา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้ต้อนรับข้าราชการย้ายมาช่วยราชการ ใหม่ คือ นางเอื้อมพร พูลผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

Posted in สสอ.หนองบุญมาก | Tagged , | Leave a comment